Професионално изграждане,сервиз и поддръжка на климатични,вентилационни и отоплителни системи от фирма EKOVENT LTD.

65. Климатизация

Фирма EKOVENT LTD е тясно специализирана в областта на климатичните и вентилационни и отоплителни инсталации. 

 EKOVENT LTD предлага пълен инженеринг на ОВК инсталации:

  • Проектиране, изграждане,сервиз и поддръжка на:
  • кухненска аспирация и вентилация. 
  • общообменна климатизация и вентилация за:Питеини заведения, офиси и офис сгради, хотели и жилищни сгради(подземни гаражи, битова вентилация по норми на ДЗК и РЗИ);
  • Промишлена вентилация и аспирация - производствени халета, сервизи, цехове за оксидация, цехове за никелиране.
  • Общообменни вентилационни системи за: кафенета, барове и ресторанти;
  • Вентилация и климатизация и отопление на басейни, къщи и административни сгради,офис сгради;
  • Вентилация климатизацияи отопление на халета и селскостопански помещения; Изграждане на вентилация в производствени предприятия.

 

Вентилация на подземени паркинги и гаражи:


Комбинирана вентилация
Комбинираната вентилация обединява принудителна смукателна и естествена нагнетателна вентилация. Разликата с естествената е в използването на смукателен вентилатор. Нагнетателните решетки се разполагат както при естествената вентилация, отстрани на вратата. За изхвърляне на замърсения въздух се използва смукателен вентилатор. Подходящи са както осови, така и покривни вентилатори. Недостатък на комбинираната вентилационна инсталация е необходимостта от непрекъсната работа на вентилатора. Сред предимствата й са сравнително ниската цена, както и по-добрата ефективност в сравнение с естествената.

Смукателна вентилация
За разлика от нагнетателната вентилационна инсталация, която в някои приложения отсъства, смукателната вентилация е задължителна. Препоръчително е въздухът да се изсмуква на 50% от горната зона и 50% от долната зона на гаража. Смукателните отвори се разполагат на разстояние 30 см от пода. Броят на смукателните вентилатори се определя в зависимост от вместимостта на помещението. При по-голям брой на паркираните автомобили се препоръчва използването на вентилатори с двускоростни електродвигатели. За подземни паркинги, предназначени за повече от 100 леки автомобила или 50 товарни, се приема за рационално предвиждането на два смукателни вентилатора с еднакви характеристики. Необходимо условие е сумарният им дебит да съответства на изчисления необходим поток на въздуха за отвеждане на изгорелите газове. Могат да се използват както осови, така и канални вентилатори.

По този начин, естествената вентилация е силно ограничена, което налага изграждането на вентилационна инсталация. Ако в сградата не се предвиди принудителна вентилация, значително биха могли да се влошат параметрите на въздушната среда. И ако за надземните помещения отсъствието на вентилация до известна степен би могло да се компенсира, то при подземните паркинги и гаражи липсата на вентилация е сериозен проблем. При тях единствената възможност за постъпване на пресен въздух е през входната врата, което в повечето случаи е крайно недостатъчно. Върху качеството на въздушната среда допълнително неблагоприятно влияние оказва и работата на автомобилите, която е свързана с отделяне на вредни газове и пари. Съчетанието на вредни вещества и недостатъчно пресен въздух, обикновено води до натрупване на сериозни количества прах, влага и отровни замърсители. А подобни условия са неблагоприятни не само за хората, но и за паркираните в гаража автомобили.

Помещения без задължителна принудителна вентилация
Всеки специалист в областта знае, че осигуряването на добра вентилация е препоръчително за всеки гараж или паркинг, независимо от местоположението му или броя на автомобилите, за които е предназначен. Чрез вентилационната инсталация се осигурява поддържане на подходящ както за хората, така и за автомобилите микроклимат в помещенията. Отделяните от автомобилите вредни газове се изхвърлят навън, а нивата на въглеродните оксиди се поддържат в пределно допустимите граници. Осигурява се добра пожарна безопасност, като се възпрепятства образуването на взривоопасни концентрации на лесно възпламеняващи се газове. В случаите, когато гаражът е предвиден за малък брой автомобили, разположен е над земята и съществуват условия за организиране на естествена вентилация, то не е необходимо изграждането на допълнителна принудителна вентилация. При повечето малки надземни гаражи, за осигуряване на добра вентилация е достатъчно във външните врати да се оставят отвори с площ 150 m2 за всеки автомобил. Допуска се, също така, и за неотоплявани надземни многоместни гаражи да не се предвижда принудителна вентилация. Възможно е те да се проветряват естествено по напречна схема. За тази цел на противоположните стени се остават равномерно разположени отвори в два реда - над пода и под тавана. Условието за нормалното протичане на естествената вентилация е сумата от отворите на всеки ред да бъде над 0,005 Апд (където Апд е площта на пода). Изграждането на вентилационна инсталация за многоместни гаражи, чието ниво е под кота терен с повече от 1 m, е задължително поради ограничените възможности за осигуряване на добра естествена вентилация. Принудителна вентилация е необходима и за гаражи, в които няма условия за организиране на естествена вентилация, както и за такива, предназначени за автомобили, превозващи горивни, взривоопасни, отровни и други вредни вещества.

Естествена вентилация
В случаите, в които е възможно да се разчита на естествена вентилация, е достатъчно отстрани до вратата да се поставят нагнетателни вентилационни решетки (обикновено жалузийни), през които свободно да влиза пресен въздух. За изхвърляне на замърсения въздух е възможно използването на дефлектор. Той обикновено се монтира върху покрива на изхода на смукателния въздуховод. Недостатък на този начин на отвеждане на замърсения въздух е зависимостта му от атмосферните условия.


Местна вентилация
Ако в гаражите се предвижда извършването на текущ ремонт на автомобилите, е добре в определените зони да се предвиди местна смукателна вентилация. В подобни приложения събирателният въздухопровод се монтира под пода или под тавана.
Оразмеряването на въздухопроводната инсталация се осъществява с дебит 400 m3/h от всеки щуцер

Вентилация на жилищни и офис сгради


Вентилация на офис сгради и офиси.
- Осигуряване на пресен въздух минимум 30m3/h на човек
- Вентилиране на помещенията за премахване на влага, лоши миризми, CO2, CO, NO2, бактерии, вируси, прах.

Строителството на пасивни сгради не се различава от строителството на конвенционални сгради. Изисква се прецизност при изпълнение, недопускане на термомостове или пробиви във въздухонепроницаемата обвивка на сградата. Стандартът за пасивна сграда е непостижим без система за контролирана принудителна вентилация на помещенията. Тя се налага, тъй като при отварянето на прозорците за пресен въздух през студената зима или горещото лято се отчитат огромни загуби на енергия. Затова през тези сезони да бъде подаван пресен въздух към всяко помещение и да се отвежда отработения въздух откъм сервизните помещения. Важно е изхвърляния от сградата въздух да отдаде енергията си на постъпващия в сградата пресен въздух чрез топлообменник (рекуператор) с КПД над 80%. По този начин в помещенията постоянно има чист и пресен въздух. Това допринася за високия комфорт на обитаване на пасивните сгради. Скоростите на подаване на пресен въздух в помещенията са много малки. Невъзможно е да бъдат усетени течения.

Пасивните сгради, поради суперизолацията си, могат да бъдат затоплени или изстудени само посредством вентилационната система, като по този начин се минимизира, а може и напълно да липсва конвенционална отоплителна инсталация.

Според нормите в различните държави въздухът в помещенята трябва да има муниим двукатен или трикратен обмен на въздуха.

При принудителна общообменна вентилация в пасивните жилищни сгради, се елиминират енергийните загуби чрез високоефективни топлообменници – рекуператори. Те осигуряват до 90% икономия на енергия спрямо естествената вентилация. Комфортът се повишава чрез дозагряване на въздуха в малък нагревател или канална система, пречистване на въздуха във филтри и използване на шумозаглушители.

Как е организирана вентилацията в пасивните сгради? Засмукването на отработения въздух се осъществява от обслужващите помещения – бани, тоалетни, складове, кухни. Дебитите на засмукване обикновено са 40м3/ч от баня, 20м3/ч от тоалетна, 60м3/ч от кухня. Нагнетяването на пресния въздух става в жилищните помещения – дневни, спални, кабинети. Така се осъществява движение на въздуха през специални отвори или трансферни вентилационни решетки от жилищните помещения към сервизните помещения. Дебитът на нагнетяване и засмукване е равен.

Най-важния елемент във вентилацията на пасивната сграда е рекуперативния топлообменник. Той е съставен от множество пластини, формиращи канали, в които се движат топлият вътрешен въздух и студеният външен въздух без да се смесват. При тези топлообменници движението на двата потока – топлия и студения не е кръстосано, както е в обикновенните рекуперативни топлообменници, а е срещуположно един на друг. По този начин и чрез изключително голямо оребряване на пластините, се постига голяма контактна повърхнина и голям топлообмен. Ефективността при тези рекуперативни топлообменници е 80-90%. Това означава, че при стайна температура 20°C и външна температура 0°C, пресния въздух достига до 18°C, само за сметка на въздуха изсмукван от помещенията.

Рекуперативният топлообменник е част от рекуперативния или т.нар. енерговъзстановяващ блок. Той е съставен от рекуперативен топлообменник, вентилатори, филтри и управление. В рекуперативния топлообменник студеният външен въздух, транспортиран от вентилатора, преминава през филтър, след което постъпва в рекуперативния топлообменник. Тук той отнема топлината на въздуха изсмукван от помещенията и достига температура близка до стайната температура.

Вентилаторите, които се използват са високоефективни. Имат ниска консумация на ел. енергия. Могат да регулират дебита на пресен въздух в зависимост от конкретните нужди в момента. Повечето рекуперативни блокове са снабдени и с байпас за пасивно охлаждане чрез вентилация през лятото. Когато въздуха извън сградата през нощта е по-студен от вътрешния въздух той не минава през рекуператора, а през байпаса и охлажда помещението. Байпасът се използва и през лятото за предварително охлаждане на въздуха преди постъпването му в сградата.

Предварителното подгряване/охлаждане на пресния въздух преди постъпването му в рекуператора е една незадължителна, но много полезна система при пасивните сгради. Въздухът се подгрява през зимата преди постъпване в рекуператора за сметка на топлината на почвата до температури от порядъка от -3 до 0°C при външна температура - 16°C. По този начин се избягва възможността за замръзване на конденза в рекуператора и се получават допълнителни икономии на енергия. През лятото тази система има още по-добър ефект, защото пресният въздух се охлажда в почвата до температури от порядъка на 18°C при външни температури 35°C, преминава през байпаса на рекуператора и се подава в помещенията. По този начин се осъществява пасивно охлаждане. При използването на предварително охлаждане/подгряване на пресния въздух ефективността на термопомпата (ако има) се повишава значително.

Начините за използване на топлината на земята за подгряване/охлаждане на пресния въздух са два. Първият е чрез полагане на въздуховоди на дълбочина около 1,2-1,5 м. Въздухът преди да постъпи в рекуператора преминава през тези въздуховоди, като се загрява/охлажда за сметка на температурата на земята. Във вътрешността на въздуховода производителите нанасят сребърен филм, за да се предотврати развитието на бактерии. На входа на въздуховода се поставя филтър, така че въздухът се пречиства допълнително.

Другият начин за подгряване/охлаждане на въздуха, който се прилага при пасивните сгради е чрез индиректно подгряване на въздуха. На дълбочина 1,2-1,5 м се полагат тръби, запълнени с топлоносител. В тръбите циркулира воден разтвор на етилен гликол, с помощта на който се извлича топлина/студ от земята и чрез топлообменник вода/въздух се предава на пресния въздух. Останалите компоненти на вентилационната инсталация са традиционни - нагнетателни решетки, смукателни решетки, въздуховоди, шумозаглушители.

Източник: 1kam1.com
Вентилация и климатизация на заведения


Вентилация и климатизация на заведения

Вентилацията - в начален етап
Както е добре известно, основно предназначение на вентилационните системи е да поддържат чистотата и подвижността на въздуха в ресторанта в предварително зададени граници. Във вентилираните помещения е необходимо да се подава пресен въздух с дебит, който да задоволи потребностите от свеж въздух на хората, пребиваващи в тях. В същото време е необходимо да се ограничат възможностите за натрупване на вредни вещества. Коректното проектиране и оразмеряване на въздухоразпределителната мрежа и въздухоразпределящите устройства е ключов фактор, определящ ефективната работа на системата.
Осигуряването на добра вентилация е въпрос не само на правилно оразмеряване, но и на добра организация на въздухообмена. Именно поради тази причина, специалистите в областта препоръчват вентилационната система да се предвиди още при проектирането на всички останали системи и инсталации в ресторанта. Предварително се определят пътищата на въздуховодите и местоположението на вентилационните решетки по начин, ненарушаващ интериорния дизайн на помещението. И, разбира се, в същото време осигуряващ ефективното функциониране на системата.

Желателно е подаването на пресен въздух във всяка отделна точка от помещенията да се осъществява равномерно и с еднаква скорост. В помещенията за посетители е нежелателно образуването на зони с повишена или понижена скорост на въздуха. Обикновено равномерното разпределение на подавания въздух се постига с подходящ подбор и разпределение на вентилационните решетки в помещението. Добре е въздуховодите да бъдат скрити в ограждащите стени или тавана, за да не нарушават интериорния замисъл. Препоръчително е подаваният във вентилираните помещения въздух да се подложи на предварителна обработка. За тази цел е добре да се предвидят филтри за различна степен на филтриране. Също така, е необходимо вентилационната система да разполага и със секция за предварително подгряване на въздуха. За да не се допуска проникване на неприятни миризми или вредни вещества отвън, подаваният външен въздух следва да се засмуква от места, в близост до които няма източници на вредности. Препоръчително е мястото да бъде отдалечено от пътни артерии, както и от места, в които се събират битови или промишлени отпадъци. Разбира се, като подходящо решение се определя засмукването на пресен въздух от намиращи се в близост зелени площи.

Проблемът с шума на вентилационната инсталация
Работата на част от съоръженията във вентилационната система е съпроводена с повишаване нивата на генерираните шумови въздействия. Това налага взимането на мерки за ограничаване на разпространението и достигането им до вентилираните помещения.
При неправилно оразмеряване на системата и неточно пресмятане на скоростта на въздуха във въздухоразпределителните устройства, те също могат да бъдат източник на шум.

Топлинният комфорт
В процеса на проектиране на инсталациите в заведенията за обществено хранене е необходимо да се обърне нужното внимание и на топлинния комфорт на хората. Вентилационната система, съвместно с климатичната инсталация и независимо от сезона, следва да осигуряват подходящ микроклимат в помещението. А именно, през топлите месеци да предлагат прохлада, през преходните сезони уют, а през студените месеци да не допускат създаването на течения и преминаването на студени потоци въздух през помещението. Като добро техническо решение се приема и обединяването на вентилационната и климатичната системи с централно управление на параметрите на въздуха.

Вентилация на кухнята

Кухните са основна част от заведенията за обществено хранене, в които се осъществяват предимно подготвителни, довършителни и миячни операции. При извършването им се отделят значителни количества водни пари, маслени аерозоли, миризми и топлина. Поради тази причина и с оглед спазване на санитарно-хигиенните изисквания кухнята задължително се оборудва със смукателна и нагнетателна вентилация.
Над съоръженията за топлинна обработка е необходимо да се поставят местни смукателни устройства, които да засмукват изпаренията със скорост, непозволяваща тяхното разпространение в помещението. По този начин се осигурява благоприятна работна среда за персонала и се ограничават възможностите за разпространение на миризми в други помещения.
В случаите, когато ресторантът или кафенето се намират под офисно, жилищно или друг вид обитаемо помещение, е необходимо да се предвиди изход на смукателните въздуховоди над покрива на сградата. За топлата кухня подаваният въздух обикновено е с по-ниска температура. Добро решение е подаването на въздух чрез нискоскоростни въздухоразпределители в долната част на помещението. Свежият въздух изтласква от помещението замърсения топъл въздух, при което не се наблюдават резки промени в температурата и не се създават условия за образуване на течения.

Климатичната система - технически решения
За осигуряването на добра климатизация в обществените заведения се използват различни климатични системи. Сред най-често прилаганите технически решения са смукателно-нагнетателна вентилационна инсталация в комбинация със система за климатизация, базирана на сплит или мултисплит система. В този случай се използват предимно вътрешни тела касетъчен или канален тип. Те са предпочитани поради факта, че се монтират в окачен таван, като остават скрити и не нарушават интериорната концепция. Обикновено се поставят над централната част на помещението, което позволява създаването на равномерно температурно поле и изключват вероятността от генериране на излишен шум.
Предимства на касетъчния тип сплит система са равномерно разпределение на въздушната струя в четири направления, което позволява използването им и за по-големи помещения. Много подходящи са за помещения с по-сложна форма. Не нарушават общия изглед на заведението, тъй като видима е единствено декоративната решетка. При използването на канален тип сплит система, разпределението на потока въздух се осъществява по мрежа от въздуховоди. Основна разлика на каналния тип от останалите видове сплитсистеми е възможността да се подава и свеж въздух, с дебит, осигуряващ необходимата за помещението вентилация. Посредством система от въздуховоди въздухът се подава в помещенията едновременно от няколко страни, а при необходимост е възможно да се разпредели и в няколко помещения. Сред най-разпространените модели сплит системи е настенният тип. Причините са невисоката им себестойност, компактните размери и сравнително лесното им вписване в интериора.
За по-големи заведения се препоръчва използването на многозонални климатични системи при които се използват същите вътрешни тела, като при сплитсистемите. Като подходящо техническо решение се приемат и чилъри в комбинация с конвектори, както и изграждането на централна климатична система, в която са обединени всички необходими модули за комплексна обработка на въздуха.
Многото възможни варианти на системи за климатизация дават възможност да се избере климатична система, която не само се вписва най-добре в интериора, но и осигурява благоприятен микроклимат за посетителите и персонала на ресторанта.


Какво е принудителна вентилация


Вентилационната инсталация се нарича принудителна, когато налягането се създава от принудителни вентилатори. Вентилационните системи биват:
- всмукателни
- нагнетателни
- общообменни

Според разпределението на въздушния поток вентилационните системи биват:
- локални (местни) вентилационни системи.
- общообменни вентилационни системи.

Какво съдържат вентилационните системи:
- вентилатори
- въздуховоди,и прилежащите към тях
- смукателни и нахнетателни решетки
- канални филтри или HEPA филтри - електронагреватели(за подгряване на входящ въздух) - канални системи за обработка на входящ въздух(каканли климатизатори,топлообменници)Общообменната вентилационна система се състой от две части,смукателна и нагнетателна,първата и основна е вентилаторът, който засмуква замърсения въздух,втората е нагнетателния вентилатор които,нагнетява свеж въздух в помещението като преди това тои е филтриранпрез канален филтър и притоплен или охладен от канална система. Нагнетявания въздух влиза през подвижна жалузиина решетка ПЖР с лопатков механизъм, чрез които се регулира дебитът на въздуха.


За търговската зала освен нагнетателна вентилационна система се въвежда и смукателна вентилационна система в този случай налягането в залата се повишава като нагнетателната вентилационна система работи с по-голяма кратност на въздухообмена.

От санитарно-хигиенна гледна точка не трябва да се смесва въздуха от търговската зала в производствения блок и обратно. В заведенията където няма прегради не трябва да се пуши. При заведения при които има изградена преградна стена, необходимо е в офиса да се изгради смукателна вентилационна система, която да изсмуква замърсения въздух от търговската зала, необходимо е да се създаде вакуум по-голям от този в производствения блок. Варианти на разположение на нагнетателните и смукателните вентилационни решетки в търговската зала.

За подобряване качеството на въздуха, той се подлага на обработка, обезпрашаване, затопляне, за да се подобрят качествата му. Използват се филтри ( платнени, ръкавни, лабиринтни ). За нагряването на въздуха се използват калорифери, работещи с пара, гореща вода или ел. енергия.

Въздушни канали (Въздуховоди) – да бъдат с гладка вътрешна повърхност, да не са хигроскопични, да не се поддават на корозия и да са огнеупорни. На тези изисквания отговарят Въздушни канали (Въздуховоди) от поцинкована ламарина. Въздухопроводите са най-често с правоъгълно сечение, тъй като най-лесно се съчетава с ел. инсталацията на сградата.

Намаляване на шума и вибрациите – за да се ограничи шумът трябва да се монтират вентилатори които да не работят с максимално КПД,да се монтират шумозахлушители, а скоростта на въздуха във въздуховодите да не надвишава 3-4 м/с в зоната на решетките. Връзката между вентилатора и Въздушни канали (Въздуховоди) не трябва да бъде твърда,а с меки връзки. Фундаментите на вентилаторите трябва да се монтират задължително върху антивибрационни тампони.

Климатични инсталации

В зависимост от системата климатичните инсталации биват:

Топло-влажностната обработка на въздуха в ЦКИ се извършва от климатичната камера която се състой от следните основни елементи:

1 - Рекуперативен топлообменник

2 - филтри

3 - калорифер за подгряване на входящ въздух

4 - ПЖР(подвижна жалузиина решетка)

5 - влагоуловители

6 - орорители на въздуха

7 - дюзи

8 - помпа

9 - вана

10 - автоматичен клапан

11 - хладилна инсталация

12 - втора смесителна камера

13 - калорифер за окончателно загряване

14 - вентилатор

15 - въздухопровод

16 - обиколен канал (байпас)Летен режим – през лятото калориферите не работят. От ваната в климатичната камера водата се стича в резервоара на хладилната инсталация и се използва за редукция. Температурата на водата разпръсквана в климатичната камера се регулира със смесителен трипътен кран, който смесва вода от климатичната камера с вода от хладилната инсталация. Калорифера за окончателно нагряване работи при летен режим работи, ако инсталацията е без обиколен канал. В оросителната камера въздуха се охлажда и навлажва, а необходимата температура и относителна влажност се осигуряват чрез смесването му с въздуха минал през обходния канал запазил началните си параметри.

Независимо от съчетанието на външния въздух. Параметрите на климатизирания въздух, температура и относителна влажност се поддържат постоянни с помощта на датчици чрез подаване на команди на изпълнителни механизми: регулиращи клапи, вентили.

Зимен режим – при зимния режим и двата калорифера работят, цялото количество въздух преминава през оросителната камера. Каллорифера за начално загряване намалява относителното влагосъдържание на въздуха. В оросителната камера въздуха се навлажнява, а калорифера за окончателно загряване възстановява температурата му и относителната му влажност. Чрез тези обработки външния въздух се обезпрашава и се довежда до температура 18-20 градуса и относителна влажност 55%, със каквито параметри постъпва в климатизираното помещение.

Стайни климатизатори – представляват малки климатични уредби с хладилна мощност от 1400 – 6000 W и топлинна мощност от 1500 – 8000 W.

Принципно устройство на стаен климатизатор монтиран на стена на климатизираното помещение.

1 - решетка

2 - филтър

3 - въздухоохладител (изпарител)

4 - решетка

5 - компресор

6 - ел. двигател

7 - центробежен вентилатор

8 - осов вентилатор

9 - кондензатор

10 - филтър-дехидратор

11 – капилярни тръби

12 - вана

13 - кондензат

14 - тръби

15 - тръби

16 - тръби

17 - дренажна линия

18 - кожух

19 - решетка

20 - решетка
Специфики на вентилацията в термични цехове


Какво е вентилацията в термични цехове:

В термичните цехове се препоръчва монтаж на локална, и на общообменна вентилация.Локалните смукатели, които се използват за пламъчни и за нагревателни пещи, предимно са смукателни чадъри, монтирани над работното място. За вентилиране на всичко видове вани се монтират смукателни чадъри.
Вентилацията в ковашко-пресови цехове


Вентилацията в ковашко-пресови цехове

Както при леярските цехове, за отстраняване на вредните вещества в ковашко-пресовите цехове се препоръчва използването на местна смукателна вентилация. Съответно за отстраняване на излишната топлина и на неуловените от местните смукатели вредни вещества се изгражда общообменна вентилационна инсталация. От местните смукатели основно намират приложение различни видове смукателни чадъри. Например, за камерните пламъчни пещи се препоръчва използването на комбиниран смукателен чадър или чадър-козирка над работния отвор. При процепните пламъчни пещи намират приложение предимно чадъри-козирка, разположени над работния процеп...
Смесени вентилационни инсталации в леярни цехове

Смесени вентилационни инсталации в леярни цехове


За отстраняване на отделяните вредности е необходимо в леярните цехове да се предвиди вентилационна инсталация, която да включва както общообменна система, така и местни смукатели за отделните производствени съоръжения. Например, при използване на вагрянка за топене на чугун се препоръчва да се предвидят смукателни чадъри над улея за изпускане на чугун, както и над отвора за изпускане на шлаката. При ръчно зареждане на вагрянката се предвижда и смукателен чадър над отвора. За вентилиране на електродъгови пещи се предвижда въртящ се или подвижен смукателен чадър, монтиран над съоръжението. При високочестотните пещи се препоръчва използването на пръстеновиден бордови смукател, а когато се лее на каруселна машина, над машината се поставя смукателен чадър със спуснати странични щитове. Конвейерното леене налага използването основно на наклонени към работните места странични смукатели, както и на охладителен кожух, стигащ до пода. При този вид леене се препоръчва на работните места да се подава въздух по целия фронт на разливане. Използват се въздухоразпределителни устройства с равномерно подаване на въздуха...
Организация на вентилацията в производствените помещения


Организация на вентилацията в производствените помещения

За вентилиране на големи индустриални помещения се използват предимно смесени системи, които обединяват общообменна и местна вентилационна инсталация. В редки случаи, например, когато в помещението се отделя предимно топлина или образуването на вредни вещества не е концентрирано в определена зона на помещението, не е целесъобразно използването на местна смукателна вентилационна инсталация. В подобни приложения е подходящо прилагането само на общообменна вентилация. Съответно, ако технологичният процес е съпроводен с отделяне на значителни количества вредни газове, пари и прах, се препоръчва изграждането на смесена вентилационна система. Изключение правят производствени помещения, в които технологичните процеси протичат с отделянето на значително количесто прах, както и с образуване на особено вредни вещества. В този случай е добре да бъде инсталирана местна смукателна вентилация, а съответно използването на общообменна вентилация е нежелателно...                                             

Вентилиране и климатизиране на басеин

Вентилирането и климатизирането са едни от основните процеси за всеки плувен басейн.Най-важни за дългосрочна експлоатация на съоражението-басейна зависят от проектирането климатичната и вентилационна инсталация.

Най-важното при проектирането на климатичната и вентиционна инсталация на всеки басеин е влажността да бъде изчислена с точност. Най-подходящата температура за плувен басейн е 27-28°C но не по-ниска. По норматива се препоръчва да се разликата на водата в басейна и тази на околния въздух да не е повече от 1°C разлика. Когато разлика е като зададената по норматива на ползващите плувния басейн е комфортно и изпарението на водата е в минимални граници.

Препоръчително е да се поддържа непрекъснат обмен на въздуха в басейна 24 часа.Нужна е само 20-30 минути,работна на вентилацията и климатизацията за да се увеличи влажноста до 80-85%.

За намаляване консумацията на ел.енергия, когато басейна не се използва или е изпразнен,следва да бъде ограничен свежия въздух и вентилационната инсталация да и се превключи в режим на рециркулация-да обработва само вътрешния бъзух на помещението без да се подава пресен въздух.

Вентилация и климатизация на плувен басейн, е препоръчителна за усвояването на химикалите с които се третира водата в басейна.

Норми за качество на въздуха
За да се осигури качеството на въздуха според ANSI / ASHRAE 62.1-2004, вентилация и качество на въздуха, се препоръчва, следния коефициент на вентилация - 2.4 литра/сек на 1 м2 площ включително на басейна.

Изисквания за въздушен поток:

Главната задача и проектирането на системата за вентилиране и климатизиране е да се постигне ефективно намаляване на влагата в басейна и подаването на свеж въздух в басейна. Увеличаване на дебита във вентилацията,няма да реши проблема с конденза,а трябва да се търси друго решение на проблема.

Смукателни и нагнетателни решетки.
Поставени на тавана нагнетателни и смукателни вентилационни решетки за подаване и засмукване на въздух често не успяват да покрият потока към водата и пода. Трябва прецизно да се направи налдка и регулиране на подавания и изхвърлящия въздух за да се усигори нужния дебит.

В горещото джакузи или плувния басейн за гребане, смукателните решетки се монтират максимално близо до водата, за да се намали въздействието на по-голямото изпарение. Вентилацията не може да бъде ограничена за такива зони от басейна с по-влажен въздух и за това понякога се налага монтиране на допълнителен вентилатор.

Разпределение на налягането в басейна:
За да се предотврати навлизане на въздух с висока влажност и миризми от басейна към други области, е необходимо да се поддържа отрицателно налягане по отношение на прилежащите помещения и външната атмосфера.

Много важно е да не се прекалява с понижаване на налягането. Вратите ще се отварят с трудност, защото са с голяма площ , и само малка разлика в налягането може да създаде трудности. През процепите може да преминава въздух. който може да образува свистене, а също и да вкара въздуха от съблекалните в басейна.
Нахлуването на студен въздух през процепа на вратата, може да предизвика образуването на конденз по вътрешността на вратата, дори когато температурата на въздуха в басейна на 28°С

Въздуховоди и въздуховодна мрежа за басейни:

Правилното разпределение на въздуха до голяма степен зависи от качеството на монтаж на въздуховодите, които трябва да бъдат инсталирани така, че да не се образуват конденз. Всички фуги на смукателните и нагнетателните въздуховоди трябва да бъдат плътно затворени и изолирани с лента,както и с решетки, вентилатори, клапани.

При монтаж на въздуховодите извън климатизираното помещение,задължително се изолират с минерална вата или с вата от микропореста гума поставени в изолация.

Влагоулавяне и изсушаване на въздуха:
Влагоуловотелните системи за басейн са сходни като домахните благоуловители но с много по-голям капацитет.

Като се има предвид, че климатичната и вентилационната инсталация на басейна работят при тежки условия, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, е необходима редовно и професионална поддръжка.

Басейнът е с постоянни загуби на топлина: чрез стени, таван, вентилация и охлаждане на вода чрез изпарение и следователно изисква постоянно топла вода и въздух. Няма значение какъв вид оборудване, е използвано за изсушаване. Ако това оборудване ни позволява в процеса на изсушаване да използваме отделената топлина за нагряване на водата в басейна, разходите за енергия могат да бъдат значително намалени.

Оказва се, че задачата на проектанта е доста трудна, да осигури комфорт на ползващите басейна, на зрителите и успех на домакина.

Разликата между вентилация и аспирация 

КАКВО Е ВЕНТИЛАЦИЯ?

Вентилацията представлява система от вентилационни елементи и съоръжения като вентилатори, филтри, нагреватели, въздуховоди, вентилационни решетки и др. които изхвърлят замърсения въздух и вкарват чист въздух в помещението. Вентилационните системи поддържат чистотата и подвижността на въздуха в предварително зададени граници.

Във вентилираните помещения е необходимо да се подава пресен въздух с дебит, който да задоволи потребностите от свеж въздух на хората, пребиваващи в тях. В същото време е необходимо да се ограничат възможностите за натрупване на вредни газове, прах, дим, и вредни вещества.

Основната цел на вентилацияна е да:
- Регулира влажноста в помещението
- Заменя замърсения и остарял въздух
- Премахва миризмите и замърсителите
- Регулира температурата на въздуха
- Доставя пресен въздух за камините, печките и фурните.

Видове вентилационни системи
Според принципа на работа вентилационните системи биват два основни вида - естествена и принудителна вентилация.

Естествената вентилация е най-широко разпространеният до момента принцип на вентилиране на въздуха чрез естествена тяга. Основното при нея, е че замърсеният въздух по принцип е по-топъл и се издига нагоре, напускайки помещението чрез специални въздухопроводни канали. По този начин се създават условия на ниско налягане в сградата, които предизвикват навлизането на свеж чист въздух отвън през клапани, вентилационни прозорци и други отвори в помещението.

Принудителната вентилация бива два вида - със смукателен вентилатор и така наречените балансирани вентилационни системи, който включват смукателен и нагнетателен вентилатор. Сред насоките в развитието на вентилационни технически решения има и системи за рекуперация и дори регенерация на изхвърляната навън топлина. При системите с принудителна вентилация, в най-общия случай, замърсеният въздух от работните и жилищните помещения се изхвърля в атмосферата чрез използването на смукателен вентилатор. Старият въздух се замества с нов, свеж въздух отвън вследствие на естествената тяга на въздуха в помещението.


КАКВО Е АСПИРАЦИЯ?

На латински аspiratio, означава всмукване, изтегляне на въздух, течности и други вещества. Този термин до голяма степен характеризира принципа на работа на самата аспирационна система, а именно отвеждане и очистване на замърсения от дървесни и прахови частици, миризми, пушеци и вредни вещества въздух от производствените помещения.

По тази причина основна функция на съвременните системи за аспирация е ефективно и надеждно обезпрашаване и очистване на въздуха в работната зона на производствени, кухненски и други видове помещения.

Основната разлика между вентилацията и аспирацията, е че вентилацията вкарва и изкарва въздух, докато аспирацията само изкарва въздух.

 Класификация на системите за вентилация и климатизация.

Системите за вентилация и климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени помещения. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничении размери с открити и закрити пространства. Приложението им в жилищното, общественото и промишленото строителство се определя от изискванията за комфорта и технологията. Докато при функционирането им в повечето сгради се допускат компромиси по отношение на поддържаната от тях въздухна среда, за редица производства от електрониката, текстила, микропроцесорната техника и др. Това е свързано с качеството на продукцията. В тези случаи системите са част от технологичните съоръжения, без които е невъзможно да се реализират ефективни технологии.

Изисквания към системите:

Кондициониране на въздуха. Представлява осигуряване и поддържане на необходимите параметри на въздушната среда в дадено помещение или съоръжение, които благоприядстват извършването на определена дейност или технологичен процес. Контролирани и направлявани параметри на въздушната среда при кондиционирането мога да бъдат температурата, влажността, скоростта на движение, чистотата, газовият и йонният състав на въздуха.

Според предназначението на помещението и конкретните условия се избира кои от параметрите да бъдат поддържани и в кои сезони на годината. Обикновено за промишлените и обществените сгради изискванията относно въздушната среда се ограничават само къ група от избраните параметри.

Вентилация. Най-общо представлява съвкупност от съоръжения, чрез които се поддържат чистотата и подвижността на въздуха. В помещението или в работната зона постъпва пресен въздух с дебит, който е достатъчен да задоволи потребностите на хората и на протичащия технологичен процес. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не се съдържат вредни газове, пари и прах с надпределно допустима коцентрация (ПДК).

Климатизация. Тя е съвкупност от съоръжения, чрез които на обслужващото помещение се осигурява: подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилация; автоматично регулиране на температурата и влажността на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване, пречистване на въздуха от прах и други механични примеси; посока и скорост на движение на въздуха.

Вентилационна инсталация. Представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители), чрез които се реализира вентилацията.

Климатична инсталация. Представлява комплекс ит съоръжения и елементи, с които се осигурява климатизирането на въздуха. В комплекса се включват:

- Въздухообработваща централа;

- Топлообменници и овлажнители за дообработване на подавания в помещението въздух;

- Средства за контролиране и автоматично регулиране, които осигуряват желаните параметри на въздушната среда при изменение на метеорологичните и технологични условия;

- Въздухопроводи за транспортиране на въздуха между централата и помещението, а също и елементи за разпределяне на обработения и за изсмукване на отработения въздух, чието разпределение и работа осигуряват желаната скорост на въздуха в работната зона;

- Шумозаглушители, предназначени за ограничаване на проникването на създавания от климатичната централа аеродинамичен и механичен шум в помещението;

- Източници на топлина и студ, ако това не е решено централно за всички климатични инсталации.

Въздухообработваща централа. Представлява група от съоръжения, чрез които според предназначението на инсталацията реализира необходимата топлина и масообменна обработка на въздуха и неговото пречистване, като му се и енергия, необходима за транспортирането му.

 Класификация на вентилационни инсталации

Вентилационни инсталации.

Начини на вентилация.

Необходимото количество въздух може да постъпи в помещението по естествен път или с помощта на механични средства. Поради начина на постъпване на движението на въздуха вентилацията бива естествена и принудителна.a - естествена вентилация; б - принудителна вентилация; НВ - нагнетателна вентилация; Кл - калорифер; Фл - филтър; СВ - смукателен вентилатор

Естествена вентилация. Подаването и изсмукването на въздуха от помещението се извършват за сметка на разликата в температурите на вътрешния и външния въздух (топлинния напор) и въздейстието на вятъра върху сгради (ветровия напор). Тя се използа предимно при цехове с отделяне на големи количества топлина и сравнително ниски хигиенни изисквания. Организираната естествена вентилация, при която предварително са определени местата и размерите на отворите, през които ще постъпва външният въздух и ще излиза замърсения въздух, се нарича аерация.

На естествената вентилация се разчита в жилищни и административни сгради, която се осъществява чрез инфилтрация през фугите на прозорците и вратите.

Предимствата на естествената вентилация са следните:

- Възможност за транспортиране на големи количества въздух;

- Малки капитални вложения;

- Незначителни експлоатационни разходи, особено по отношение на енергията за транспортиране на въздух.

Недостатъците са следните:

- Зависимост от външните климатични условия (температура, сила и посока на вятъра), която се отразява на интензивността на вентилацията;

- Невъзможност да се избира мястото за взимане на пресен въздух – обикновено той постъпва през отвори, оформени в долната част на външните стени, непосредствено от площадката на завода;

- Ограничени възможности за обработване на постъпващия въздух (загряване, охлаждане, филтриране) и на изсмукания въздух (пречистване, оползотворяване на енергията му).


Естествената вентилация намира ограничено приложение.

Принудителна вентилация. Тук подаването и изтеглянето на въздуха се извършват чрез вентилатори. Тя намира широко приложение във всички видове сгради.

Предимствата са следните:

- Универсалност по отношение на схемата на въздухообмена, т.е. подаване и изсмукване на въздуха от най-подходящите за производството места;

- Възможност за подходящо обработване на подавания и изхвърления въздух;

- Поддържане на постоянни показатели, независимо от промяната на климатичните и технологичните условия.


Недостатъците на принудителната вентилация са:

- По-големи капиталовложения и експоатационни разходи;

- Необходимост от машинни помещения за разполагане на съоръженията;

- Създаване на условия за появата на допълнителен шум и вибрации при работа на инсталациите.


Според начина на отвеждане на вредностите от помещенията естествена и принудителна вентилация бива общообменна, местна и смесена.a - общообменна; б - местна; в - смесена вентилация

Когато се подава чист въздух и се засмука замърсен въздух равномерно от цялото помещение или от неговата работна зона вентилацията се нарича общообменна. С нея се цели постоянна и еднаква обмяна на въздуха е цялото пространство. Най-подходяща е при неконцентрирано разполжение на източниците на вредости в помещението.


Изсмукването на въздуха непосредствено от или около съоръжението – източник на отделяне на вредности, се нарича местна вентилация. Тя се използва, когато източниците са концентрирани. Чрез нея се получава добър хигиенен ефект със значително по-малко количество въздух в сравнение с общообменната вентилация.


В промишлеността най-често се използва смесената вентилация, при която се съчетават предимствата на общообменната и местната вентилация. Освен кнцентрираните източници на вредности в цеховете има и други, по-малки, за които не е изгодно да се предвижда местна вентилация.

 Нагнетателни и смукателни вентилационни инсталации

Видове вентилационни инсталации.

В зависимост от предназначението си вентилационните инстлации се разделят на нагнетателни и смукателни.а - правотокова; б - с частична рециркулация; 1 - нагнетателна; 2 - смукателна; 3 - нагнетателна и смукателна с възможност за рециркулация; ВВ - въздухопроводи; РК1 и РК2 - регулиращи клапи.

Задължителен елемент на всяка инсталация е смукателният СВ и нагнетателният НВ вентилатор. Останалите елементи – филтър ФЛ, калорифер (нагревател) КЛ, регулираща клапа РК и въздухопроводи ВВ, се предвиждат според необходимостта.


Нагнетателна инсталация. Подава се в помещението въздух, който обикновено предварително се обработва – филтрира, загрява. През зимата, когато се налага въздухът да се загрява, разходът на енергия е сравнително голям.

Ако нагнетателната инсталация подава в помещението само въздух, който е бил вече в него, тя се нарича рециркулационна. Когато в помещението едновременно се подават външен въздух и изсмукания преди това вътрешен въздух, инсталацията се нарича с частична рециркулация. Тази инсталация е с по-големи експоатационни възможности. Промяната на количеството на отделяните вредности може да се отчете и да се отрази въру количеството на рециркулирания въздух. Така разходът на топлина за загряване на подавания въздух реално намалява.


Смукателна инсталация. Замърсеният въздух се изтегля от помещението и се изхвърля в атмосферата. Ако той е силно замърсен, се предвижда да се очисти до степен, осигуряваща опазването на околната среда. Особено внимание се отделя на използването на енергията на изхлърления въздух.

 Вашето запитване за климатизация, вентилация или отопление можете да отправите чрез формата по-долу: